logo

Zebrania z rodzicami

- terminarz i tematyka

Termin Tematyka zebrań
14.09.2017 r. (czwartek) godz. 17.oo, rodzice

 • terminarz roku szkolnego
 • Statut, OW, Program wychowawczo-profilaktyczny
 • wymagania edukacyjne i PSO ze wszystkich przedmiotów
 • elementy planu pracy szkoły
 • szczegółowy harmonogram rad pedagog. - klasyfikacyjnych
 • terminy spotkań z rodzicami
 • terminy dotyczące klasyfikacji uczniów
 • opracowanie i zatwierdzenie planu pracy wychowawcy
 • propozycje tematyki lekcji wychowawczych i pedagogizacji
 • omówienie planowanych wycieczek i konkursów
 • informacje o planowanych spotkaniach pedagogizacyjnych
 • informacja o sposobach kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami
 • wybranie lub uaktualnienie klasowej rady rodziców

informacje o planie lekcji, przedmiotach, podanie nazwisk nauczycieli itp.

14.09.2017 r. (czwartek) godz. 18.00, Rada Rodziców

 • wybór prezydium RR
 • zapoznanie rodziców z regulaminem rady rodziców
 • uchwalenie szkolnego programu profilaktyki
 • zaplanowanie pracy RR w bieżącym roku szkolnym
16.11 i 19.04.2018 r. (czwartek) godz.17.oo,
 • wybór prezydium RR
 • zapoznanie rodziców z regulaminem rady rodziców
 • uchwalenie szkolnego programu profilaktyki
 • zaplanowanie pracy RR w bieżącym roku szkolnym
14.09.2017 r. (czwartek) godz. 18.00, Rada Rodziców
 • wybór prezydium RR
 • zapoznanie rodziców z regulaminem rady rodziców
 • uchwalenie szkolnego programu profilaktyki
 • zaplanowanie pracy RR w bieżącym roku szkolnym
Do 22.12.2017 r. Do 25.05.2018 r. przekazanie rodzicom przewidywanych zagrożeń oceną niedostateczną w formie listu poleconego
04.01.2018 r. (czwartek) godz.17.oo, 07.06.2017 r. (czwartek) godz.17.oo, rodzice Zebrania z rodzicami:
 • przekazanie rodzicom ustalonych ocen klasyfikacyjnych odpowiednio – śródrocznych i rocznych

podsumowanie odpowiednio - półrocza i roku szkolnego