Sprawdzian klasy VI - informacje

 

Terminarz sprawdzianu klasy VI na rok szkolny 2015/16


1. Czerwiec 2015r. - zapoznanie rodziców na ostatnim zebraniu z rodzicami klasy V i uczniów na lekcji wychowawczej klasy V z ogólnymi informacjami na temat sprawdzianu w klasie VI


2. 23 września 2015r. - na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły przedstawia rodzicom aktualne terminy i procedury przeprowadzenia sprawdzianu w klasie VI i zapoznaje rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form sprawdzianu.


3. do 30 września 2015r.:

  • na pierwszej lekcji wychowawczej wychowawca klasy bardzo szczegółowo przekazuje i analizuje z uczniami informacje dla uczniów przystępujących do sprawdzianu zawarte w wydanych przez CKE i OKE w Poznaniu procedurach na rok 2015/16;
  • uczeń może uzyskać opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej lub odpowiednio zaświadczenie lekarskie, uprawniające go do przystąpienia do sprawdzianu w dostosowanej formie i warunkach;
  • rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o odpowiednie dostosowanie form lub warunków przeprowadzenia sprawdzianu (zgodnie z Komunikatem CKE o dostosowaniach), do wniosku należy dołączyć opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub odpowiednio zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

4. do 20 listopada 2015r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.


5. do 24 listopada 2015r. (w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji) rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji ze wskazanych sposobów dostosowania o których mowa w pkt. 6


6. do 30 listopada 2015r.:

  • na złożony przez rodziców wniosek pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt 3.2.2 Informacji CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania Sprawdzianu obowiązującej w roku szkolnych 2015/16 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części.
  • powinny nastąpić - w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzenia sprawdzianu nie ujętych w komunikacie o dostosowaniach - uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną), a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej , dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 30 listopada 2015r. stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.
  • dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu,
  • (w terminie ustalonym przez OKE) uczniowie są zgłaszani do OKE w Poznaniu za pomocą Internetu.

7. do 5 lutego 2016r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.


8. do 29 lutego 2016r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu sprawdzianu.


9. do 5 marca 2016r. (nie później niż miesiąc przed terminem sprawdzianu) przewodniczący s.z.e powołuje szkolne zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu do sal egzaminacyjnych oraz wyznacza ich przewodniczących.


10. do 30 marca 2016r. odbycie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępcę szkolenia z zakresu organizacji sprawdzianu organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.


11. do 4 kwietnia 2016r. przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego raport ze sprawdzenia stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia drugiej części sprawdzianu.


12. Przeprowadzenie sprawdzianu dnia 5 kwietnia 2016r. (wtorek)

  •  godz. 9.00 - część I
  •  godz. 11.45 - część II

13. do 20 maja 2016r. - przekazanie do OKE listy uczniów przystępujących do sprawdzianu w terminie dodatkowym.


14. 2 czerwca 2016r. - dodatkowy termin sprawdzianu


15. do 22 czerwca 2016r. - dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie ukończą szkoły.


16. 17 czerwca 2016r. - przekazanie przez OKE w Poznaniu wyników i zaświadczeń ze sprawdzianu do szkół.


17. 24 czerwca 2016r. - wydanie zaświadczeń absolwentom szkoły.

 

 

Nasz profil na Facebooku

Rada rodziców przy SP Grzędzice

Skuteczna nauka słówek

Reklama

Kiedy mamy przerwy?

8.45 - 8.55
9.40 - 9.50
10.35 - 10.50
11.35 - 11.50
12.35 - 12.40
13.25 - 13.35
14.20 - 14.25

Zobacz w galerii zdjęć

Kto jest z nami?

Naszą witrynę przegląda teraz 721 gości 
Reklama