logo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH

GRZĘDZICE UL. GRYFA 6, 73 – 110 STARGARD

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 13 ust 1 i 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard

 

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard, a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail:  iod@gmina.stargard.pl

 

Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy)(1).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach;
 3. rekrutacyjnych;
 4. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 7. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 8. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Grzędzicach, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 2. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w pełna danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Potwierdzam odbiór informacji:

podpis matki/ opiekunki prawnej ……………………………………………………………………………………………………………

podpis ojca/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

(1)

– Ustawa o systemie oświaty,

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie   zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

– Ustawa o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2023/2024- kliknij obrazek
Przewozy i odwozy 2023/2024
Wnioski rekrutacyjne – kliknij w obrazek
Dzwonki szkolne – kliknij obrazek
Biblioteka w Grzędzicach
Kliknij w obrazek
ZACZYTANA SZKOŁA
Jak skutecznie myć ręce?
Jan Paweł II Łowicz 1999 r.
"Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć"
Skrzynka pocztowa

Przy głównym wejściu do szkoły została umieszczona skrzynka na listy

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Podręczniki szkolne 2018/2019
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
www.spgrzedzice.pl
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach
 • ul. Gryfa 6
 • tel: 91 576 41 69
 • szkola@spgrzedzice.pl