logo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH

GRZĘDZICE UL. GRYFA 6, 73 – 110 STARGARD

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 13 ust 1 i 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard

 

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard, a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail:  iod@gmina.stargard.pl

 

Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy)(1).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach;
 3. rekrutacyjnych;
 4. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 7. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 8. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Grzędzicach, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 2. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w pełna danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice ul. Gryfa 6, 73 – 110 Stargard, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Potwierdzam odbiór informacji:

podpis matki/ opiekunki prawnej ……………………………………………………………………………………………………………

podpis ojca/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

(1)

– Ustawa o systemie oświaty,

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie   zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

– Ustawa o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Skrzynka pocztowa

Przy głównym wejściu do szkoły została umieszczona skrzynka na listy

Jak skutecznie myć ręce?
Wnioski rekrutacyjne 2020/2021
Zapisy do szkoły – 2020
Jan Paweł II Łowicz 1999 r.
"Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć"
Przywozy i odwozy
Podręczniki 2019/2020
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31